Η επιχείρηση ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ Γ. – ΝΤΑΚΟΣ Ν. ΟΕ που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ.  Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 89.816,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 35.467,64 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Άυλες Δαπάνες
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  •  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  •  αύξηση της κερδοφορίας της
  •  ενίσχυση της εξωστρέφειας
  •  εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
  •  αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
  •  δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.